MAIN
จำนวนบทความของคำ "หืด" : 40
หืด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (8)
สาเหตุของโรค (5)
อาการของโรค (7)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (4)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (7)
คำแนะนำ (5)