MAIN
จำนวนบทความของคำ "หิด" : 67
หิด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (7)
การติดต่อ (10)
อาการของโรค (14)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (9)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (2)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (8)
อื่นๆ (3)