MAIN
จำนวนบทความของคำ "เยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย" : 23
เยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
เชื้อโรค (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
อื่นๆ (1)