MAIN
จำนวนบทความของคำ "หัวใจวาย/หัวใจล้ม" : 38
หัวใจวาย/หัวใจล้ม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (6)
สาเหตุของโรค (6)
อาการของโรค (6)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (6)
คำแนะนำ (6)
อื่นๆ (2)