MAIN
จำนวนบทความของคำ "เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง" : 11
เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (2)
เชื้อโรค (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (1)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)