MAIN
จำนวนบทความของคำ "เยื่อแก้วหูทะลุ" : 14
เยื่อแก้วหูทะลุ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
อื่นๆ (1)