MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไมเกรน" : 26
ไมเกรน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (4)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (4)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (5)