MAIN
จำนวนบทความของคำ "ม้าม ตับ หรือไตฉีกขาด เลือดตกใน" : 11
ม้าม ตับ หรือไตฉีกขาด เลือดตกใน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)