MAIN
จำนวนบทความของคำ "มะเร็ง" : 62
มะเร็ง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (9)
สาเหตุของโรค (7)
อาการของโรค (5)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (9)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (4)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (9)
อื่นๆ (16)