MAIN
จำนวนบทความของคำ "ภาวะไตวาย" : 27
ภาวะไตวาย เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (6)
สาเหตุของโรค (4)
อาการของโรค (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (2)