MAIN
จำนวนบทความของคำ "หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ" : 2
หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
วิธีการรักษา (1)