MAIN
จำนวนบทความของคำ "แพ้ท้อง/ตั้งครรภ์" : 10
แพ้ท้อง/ตั้งครรภ์ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)