MAIN
จำนวนบทความของคำ "หนองในเทียม" : 51
หนองในเทียม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (9)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (7)
อาการของโรค (12)
โรคแทรกซ้อน (5)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (4)