MAIN
จำนวนบทความของคำ "ฝีมะม่วง" : 18
ฝีมะม่วง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (1)