MAIN
จำนวนบทความของคำ "กลาก" : 14
กลาก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (2)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)