MAIN
จำนวนบทความของคำ "ฝีในสมอง" : 13
ฝีในสมอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (2)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (2)