MAIN
จำนวนบทความของคำ "หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน" : 20
หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (2)