MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไส้ติ่งอักเสบ" : 42
ไส้ติ่งอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (9)
อาการของโรค (10)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (9)
คำแนะนำ (6)