MAIN
จำนวนบทความของคำ "ฝีตับ" : 16
ฝีตับ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (2)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (2)