MAIN
จำนวนบทความของคำ "ส่าไข้" : 28
ส่าไข้ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (4)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (4)