MAIN
จำนวนบทความของคำ "แผลแอฟทัส" : 8
แผลแอฟทัส เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
วิธีการรักษา (2)