MAIN
จำนวนบทความของคำ "แผลอักเสบ" : 12
แผลอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
เชื้อโรค (1)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (2)