MAIN
จำนวนบทความของคำ "วัณโรคปอด" : 50
วัณโรคปอด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (8)
สาเหตุของโรค (4)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (9)
สิ่งที่ตรวจพบ (4)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (8)
คำแนะนำ (6)
การป้องกัน (6)