MAIN
จำนวนบทความของคำ "โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ" : 15
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)