MAIN
จำนวนบทความของคำ "เลือดกำเดา" : 32
เลือดกำเดา เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (9)
สาเหตุของโรค (8)
อาการของโรค (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (8)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (1)