MAIN
จำนวนบทความของคำ "เล็ปโตสไปโรซิส/ไข้ฉี่หนู" : 41
เล็ปโตสไปโรซิส/ไข้ฉี่หนู เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (5)
เชื้อโรค (2)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (7)
สิ่งที่ตรวจพบ (4)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (5)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (5)