MAIN
จำนวนบทความของคำ "ลมพิษ" : 94
ลมพิษ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (23)
สาเหตุของโรค (17)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (12)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (20)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (9)
การป้องกัน (5)