MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไข้ทรพิษ" : 18
ไข้ทรพิษ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (4)
การติดต่อ (3)
อาการของโรค (3)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (1)