MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคไข้กาฬหลังแอ่น" : 38
โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (6)
สาเหตุของโรค (2)
เชื้อโรค (3)
การติดต่อ (5)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (4)
อื่นๆ (1)