MAIN
จำนวนบทความของคำ "วัณโรค" : 10
วัณโรค เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (2)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)