MAIN
จำนวนบทความของคำ "โปลิโอ" : 58
โปลิโอ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (9)
สาเหตุของโรค (7)
การติดต่อ (8)
อาการของโรค (8)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (6)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (9)
อื่นๆ (2)