MAIN
จำนวนบทความของคำ "เป็นลมธรรมดา" : 25
เป็นลมธรรมดา เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (4)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (4)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (1)