MAIN
จำนวนบทความของคำ "ปีกมดลูกอักเสบ" : 25
ปีกมดลูกอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (2)