MAIN
จำนวนบทความของคำ "ออทิสติก" : 12
ออทิสติก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (3)
วิธีการรักษา (1)