MAIN
จำนวนบทความของคำ "ตาแดง" : 39
ตาแดง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (6)
สาเหตุของโรค (6)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (8)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (7)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (7)