MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคลมชัก/ลมบ้าหมู" : 21
โรคลมชัก/ลมบ้าหมู เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (2)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (4)