MAIN
จำนวนบทความของคำ "คางทูม" : 82
คางทูม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (12)
สาเหตุของโรค (10)
การติดต่อ (4)
อาการของโรค (11)
สิ่งที่ตรวจพบ (5)
โรคแทรกซ้อน (10)
วิธีการรักษา (10)
คำแนะนำ (11)
การป้องกัน (9)