MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคพยาธิไส้เดือน" : 14
โรคพยาธิไส้เดือน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (1)