MAIN
จำนวนบทความของคำ "ปวดประจำเดือน" : 16
ปวดประจำเดือน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
อื่นๆ (3)