MAIN
จำนวนบทความของคำ "คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ" : 60
คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (10)
สาเหตุของโรค (8)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (8)
สิ่งที่ตรวจพบ (5)
โรคแทรกซ้อน (8)
วิธีการรักษา (8)
คำแนะนำ (6)
การป้องกัน (6)