MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคพยาธิปากขอ" : 20
โรคพยาธิปากขอ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (1)