MAIN
จำนวนบทความของคำ "เพรดนิซิล" : 4
เพรดนิซิล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)