MAIN
จำนวนบทความของคำ "คอพอกเป็นพิษ" : 53
คอพอกเป็นพิษ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (11)
สาเหตุของโรค (10)
อาการของโรค (8)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (5)
วิธีการรักษา (11)
คำแนะนำ (5)