MAIN
จำนวนบทความของคำ "กระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้อุดตัน" : 13
กระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้อุดตัน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)